V košíku nejsou žádné položky.

Vyzkoušejte

Reklamační řád

Záruční doba na všechny nabízené produkty je 2 roky (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet převzetím produktu kupujícím.

Vyřizování případné reklamace z titulu zákonné odpovědnosti za vady námi dodaných výrobků se řídí příslušnými ustanoveními Občanského, příp. Obchodního zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

Reklamační podmínky – výpis

  • Reklamaci uplatňuje kupující v záruční době u prodávajícího.
  • Reklamované zboží doporučujeme zaslat zpět kompletní, čisté, společně s kopií dodacího listu.
  • Prodávající má právo zamítnout reklamaci, pokud zjistí, že výrobek byl používán v rozporu s návodem nebo k jinému účelu, než pro který je určen.
  • Reklamace, včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.


V případě, že reklamujete matraci, zašlete ji na adresu: Studio Moderna s.r.o., Na Jarově 2425/4, Praha 3 – Jarov, 130 00. Ostatní reklamované zboží doručte poštou na adresu: Studio Moderna, s.r.o., Odnos Depo Praha 701, 223 10 Praha 023.
Náklady spojené s odesláním reklamovaného zboží zpět budou v případě oprávněné reklamace proplaceny.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.“

V případě, že na základě reklamace dojde k výměně zboží, bude písemné potvrzení o reklamaci zasláno spolu s vyměněným zbožím nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.

V případě, že na základě reklamace dojde k vrácení peněz, nebo reklamace nebude uznána, bude písemné potvrzení o reklamaci zasláno e-mailem, nebo poštou do 30 dnů od přijetí reklamace.

O vyřízení reklamce bude zákazník informováni e-mailem, nebo telefonicky.

Vaše dotazy a stav reklamace vyřizuje zákaznický servis na tel. čísle 272 188 472, fax: 272 188 400,
e-mail: info@topshop.cz
Studio Moderna, s. r. o., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3 - Žižkov